Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Cirkevnej základnej školy sv. Martina pre školský rok 2023/2024 bol prerokovaný na pedagogickej rade 4.9.2023.


Učebné osnovy pre 1. stupeň CZŠ sv. Martina

Učebné osnovy pre 1. stupeň CZŠ sv. Martina, resp. pre 1. – 4. ročník sú v súlade so ŠkVP našej školy a sú dostupné na tomto mieste.


Školský poriadok

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov navštevujúcich Cirkevnú spojenú školu sv. Martina (teda CZŠ i CZUŠ) a pre všetky deti navštevujúce Školský klub detí pri CSŠ sv. Martina.

Školský poriadok Cirkevnej spojenej školy sv. Martina pre školský rok 2023/2024 bol prerokovaný na pedagogickej rade 4.9.2023.

Oboznámenie zákonných zástupcov so školským poriadkom prebieha cez Edupage a na prvom rodičovskom združení 12.9.2023. Žiaci boli so školským poriadkom oboznámení na prvých hodinách v školskom roku 2023/2024.

Akékoľvek zmeny v tomto školskom poriadku budú zákonným zástupcom a žiakom včas odkomunikované a zároveň uverejnené na tomto mieste.


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti


Aktualizačné vzdelávania

Poskytovateľom aktualizačným vzdelávaní je Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov. Garantom vzdelávania je PaedDr. Veronika Dropčová, PhD..

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania zverejňuje názvy programov, ktoré poskytne v školskom roku 2023/2024, a teda:

 • Živý zošit 1
  • lektor: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.
  • rozsah: 2h
  • termín: 18.9.2023
  • rozvíjajúce profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania: Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť: 2.2 Realizovať vyučovanie – poznať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka
 • Živý zošit 2
  • lektor: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.
  • rozsah: 2h
  • termín: 5.2.2024
  • rozvíjajúce profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania: Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť: 2.2 Realizovať vyučovanie – poznať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka
 • Oboznámenie sa so Sfumato – splývavým čítaním
  • lektor: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., Mgr. Jana Ježišková
  • rozsah: 2h
  • termín: 2.10.2023
  • rozvíjajúce profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania: Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť: 2.2 Realizovať vyučovanie – poznať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka
 • Objav svoje talenty
  • lektor: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.
  • rozsah: 5h
  • termín: 5.1.2023
  • rozvíjajúce profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania: Oblasť 3. Profesijný rozvoj: 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj – poznať svoje osobné dispozície, hodnoty, silné a slabé stránky a dokázať ich využiť v pedagogickej práci
 • Hejného matematika v praxi
  • lektor: RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.
  • rozsah: 3h
  • termín: 4.9.2023
  • rozvíjajúce profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania: Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť: 2.2 Realizovať vyučovanie – poznať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka
 • Pohybové a športové hry na vyučovanie aj mimo vyučovania
  • lektor: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., Mgr. Jana Fecková
  • rozsah: 2h
  • termín: 13.11.2023
  • rozvíjajúce profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania: Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť: 2.2 Realizovať vyučovanie – poznať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka
 • Estetika sakrálneho umenia
  • lektor: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., Mgr. art. Ján Dúbravský
  • rozsah: 2h
  • termín: 17.10.2023
  • rozvíjajúce profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania: Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť: 2.2 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov – mať vedomosti a zručnosti zo svojho odboru vrátane interdisciplinárnych väzieb a reflexie rozvoja príslušných vedných odborov