Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Cirkevnej základnej školy sv. Martina pre školský rok 2021/2022 bol prerokovaný na pedagogickej rade 10.1.2022.


Učebné osnovy pre 1. stupeň CZŠ sv. Martina

Učebné osnovy pre 1. stupeň CZŠ sv. Martina, resp. pre 1., 2. a 3. ročník sú v súlade so ŠkVP našej školy a sú dostupné na tomto mieste.


Školský poriadok

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov navštevujúcich Cirkevnú spojenú školu sv. Martina (teda CZŠ i CZUŠ) a pre všetky deti navštevujúce Školský klub detí pri CSŠ sv. Martina.

Školský poriadok Cirkevnej spojenej školy sv. Martina pre školský rok 2022/2023 bol prerokovaný na pedagogickej rade 5.9.2022.

Oboznámenie zákonných zástupcov so školským poriadkom prebieha cez Edupage a na prvom rodičovskom združení 19.9.2022. Žiaci boli so školským poriadkom oboznámení na prvých hodinách v školskom roku 2022/2023.

Akékoľvek zmeny v tomto školskom poriadku budú zákonným zástupcom a žiakom včas odkomunikované a zároveň uverejnené na tomto mieste.


Aktualizačné vzdelávania

Poskytovateľom aktualizačným vzdelávaní je Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov. Garantom vzdelávania je PaedDr. Veronika Dropčová, PhD..

V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania zverejňuje názvy programov, ktoré poskytne, a teda:

 1. Administrácia osobných rozvrhov
  • lektor: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.
  • rozsah: 1h prezenčne
  • termín: 2.9.2022
  • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania
 2. Základy v Edupage
  • lektor: Mgr. Anna Krišová
  • rozsah: 4h prezenčne, 2h samoštúdium
  • termín: 5.9.2022/9.9.2022
  • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania
 3. Dochádzkový systém v Edupage
  • lektor: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.
  • rozsah: 2h dištančne (online s videozáznamom)
  • termín: 26.9.2022
  • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania
 4. Objav svoje talenty
  • lektor: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.
  • rozsah: 3h prezenčne, 2h samoštúdium
  • termín: 28.10.2022
  • zameranie: zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie
 5. Efektívna písomná komunikácia
  • lektor: Mgr. Jana Novysedláková, PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.
  • rozsah: 2h prezenčne, 1h dištančne
  • termín: 24.11.2022
  • zameranie: digitalizácia výchovy a vzdelávania
 6. Estetika sakrálneho umenia so zreteľom na obdobie od 19. storočia po súčasnosť
  • lektor: Mgr. art. Ján Dúbravský
  • rozsah: 2h prezenčne, 1h dištančne
  • termín: 8.2.2023
  • zameranie: zmeny školského kurikula