Vitajte u nás!

V našej Cirkevnej spojenej škole sv. Martina vo Hviezdoslavove!

Od 1.januára 2022 došlo k spojeniu dvoch škôl, ktoré tu v septembri 2021 začali plniť svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to Cirkevnej základnej školy sv. Martina a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina. Nová – spojená škola – tak bude mať tieto dve organizačné zložky, pričom naďalej pokračuje i činnosť Školského klubu detí a Školskej jedálne ako súčastí spojenej školy.

Náš skvelý tím pedagógov budeme v najbližších rokoch vždy rozširovať. Informácie o voľných pracovných miestach zverejňujeme spravidla začiatkom kalendárneho roka.

A špeciality našej základnej školy? Nielenže podporujeme oblasť duchovného rozvoja vašich detí (a to rôznymi aktivitami naprieč celým školským rokom), aktívne sa začíname zameriavať na charakterové vzdelávanie našich detí, rozširujeme aj výučbu jazykov (angličtina už od prvého ročníka, taliančina ako krúžok), matematiku  vyučujeme výlučne Hejného metódou a prváci sa u nás učia písať fontom ComeniaScript, ale od prvého ročníka majú naši žiaci aj odborne vedenú informatiku.

Naša základná umelecká škola ponúka výučbu vo viacerých hudobných odboroch (klavír, gitara, trúbka, flauta, husle, spev) a v literárno-dramatickom odbore.

87

žiakov v CZŠ

71

žiakov v CZUŠ

48

prvákov plánujeme prijať

7

nových zamestnancov hľadáme

Projekty

Naša škola je v školskom roku 2021/2022 zapojená do týchto projektov, programov, výziev a grantov:

 


Spolu múdrejší 3 – výzva MŠVVaŠ, ktorá je financovaná z iných zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Mliečny program – spolupráca s Organika s r.o.


Spolu múdrejší 2 – výzva MŠVVaŠ, ktorá je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.


Školské ovocie – spolupráca s Boni Fructi, s r.o.


Tréneri v škole – program je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR.


SPPravme to – grantový program Nadácie SPP.


Eko Alarm – separovanie odpadu.

Najnovšie články

Informácie o všetkých novinkách nájdete práve tu.