Milí rodičia,

na zápis do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 nám bolo doručených 94 žiadostí. Ako sme vopred oznámili, v budúcom školskom roku otvárame dve triedy, v každej 24 detí (resp. 25, ak pre „dieťa navyše“ budeme iba kmeňovou školou, keďže bude študovať v zahraničí). Spolu sme prijali tak 49 detí.

Cirkevná základná škola sv. Martina nie je spádovou školou pre Hviezdoslavov, spádovými školami naďalej zostáva ZŠ vo Veľkej Pake a ZŠ vo Štvrtku na Ostrove.

Z uvedeného počtu (49) sme však napriek vyššie uvedenej vete – a v súlade s ústnom dohodou s obcou – prijatím vyhoveli celkom 37 deťom, resp. ich zákonným zástupcom z Hviezdoslavova. V mnohých prípadoch to bolo bez ohľadu na to, či sa hlásia ku katolíckej cirkvi alebo nie. Nakoľko sme jedinou cirkevnou základnou školou v širokom okolí, považovali sme za správne – aj v súlade s požiadavkou zriaďovateľa – prijatím vyhovieť aj deťom, resp. ich zákonným zástupcom, ktorí síce nebývajú v našej obci, túžia však po vzdelávaní ich detí v našej škole práve preto, že je cirkevná.

Žiaľ, nemáme kapacity na to, aby sme prijatím vyhoveli všetkým, ktorí k nám prišli na zápis (z rôznych dôvodov). Veríme však, že deti – naši budúci žiaci a žiačky – sa nám v škole – spolu s Vami, ich rodičmi, podarí vychovávať a vzdelávať v súlade s našou víziou predstavenou v Školskom vzdelávacom programe tak, aby sme sa naplno, spoločne a úspešne zamerali na celostný rozvoj ich osobností.

PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., riaditeľka školy