OZ pri škole sv. Martina so sídlom Školská 1661/4, Hviezdoslavov, 930 41

 

Článok I. Názov združenia

OZ pri škole sv. Martina.

Článok II. Sídlo združenia

Sídlom združenia je budova Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove s adresou: Školská 1661/4, Hviezdoslavov, 930 41.

Článok III. Ciele a činnosti združenia

Cieľom OZ pri škole sv. Martina je:

 1. zlepšenie materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít na škole
 2. podpora študentských, vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít
 3. podpora medzinárodných kontaktov školy
 4. podpora vzdelávania učiteľov
 5. podpora reprezentácie žiakov a školy

Predmetom činnosti OZ pri škole sv. Martina je:

 • Podpora rozvoja vzdelávania, výchovy, duchovného rastu a tvorivosti žiakov a zamestnancov Cirkevnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch
 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • Podieľanie sa na organizovaní a aj samotné organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Združovanie osôb so záujmom a aktivitami vo vyššie uvedenej oblasti
 • Napomáhanie a podpora realizácie projektov zameraných na vzdelávanie
 • Podpora pri prezentácii a propagácii školy a študentov
 • Spolupráca s miestnou samosprávou, materskými centrami, a podobne zameranými združeniami a to za účelom rozvoja a výmeny skúseností a organizácii tvorivých a vzdelávacích činností
 • Získavanie a využívanie materiálnych a finančných prostriedkov a to: členské príspevky, výťažky z organizovaných stretnutí, výťažky z činnosti pre súkromné a verejné inštitúcie, dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele, iné finančné a materiálne príspevky
 • Podpora, rozvoj a zabezpečovanie projektov komunitného charakteru na zvýšenie kvality života detí a rodín v dedinách a mestách, v ktorých jeho členovia pôsobia, prispievanie k skultúrneniu a skvalitneniu verejných priestorov a napomáhanie k vytváraniu reprezentatívnych, bezpečných a funkčných verejných priestranstiev
 • V rámci svojej verejnoprospešnej činnosti prostredníctvom vybraných komunitných projektov ponúkať pomoc konkrétnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe

Článok IV. Členstvo v OZ pri škole sv. Martina

 1. Členstvo v OZ pri škole sv. Martina je dobrovoľné.
 1. Členom združenia sú rodičia študentov školy, iné fyzické osoby, občania SR starší ako 18 rokov alebo právnické osoby so sídlom v SR, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Členom OZ môže byť aj občan iného štátu, ako aj právnická osoba so sídlom v cudzine.
 1. Členstvo v OZ pri škole sv. Martina vzniká:
  1. podaním písomnej prihlášky uchádzača o členstvo
  2. zaplatením príspevku na činnosť združenia
  3. akceptovaním stanov združenia
  4. prijatím člena príslušným orgánom
 1. Členstvo v združení zaniká:
  1. jednostranným vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
  2. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení
  3. zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý ukončil školskú dochádzku v ZŠ
  4. nezaplatením členského príspevku (v plnej výške) na príslušný školský rok do termínu stanoveného pre príslušný rok
  5. úmrtím fyzickej osoby
  6. zánikom združenia

Článok V. Práva a povinnosti členov

 1. Člen združenia má právo najmä:
  1. podieľať sa na činnosti združenia
  2. slobodne sa vyjadrovať, obracať sa na orgány združenia s podnetmi a pripomienkami a žiadať ich o stanovisko
  3. informácie a poznatky získané v združení využívať len v prospech OZ
  4. voliť orgány združenia
  5. byť volený do orgánov združenia
  6. každý člen združenia má pri hlasovaní v orgánoch združenia jeden hlas
  7. zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia
  8. byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou uzávierkou a výročnou správou občianskeho združenia
 2. Člen združenia je povinný najmä:
   1. dodržiavať stanovy OZ
   2. plniť uznesenia orgánov združenia
   3. aktívne sa podieľať na činnosti OZ
   4. platiť členské príspevky v stanovenej výške a v lehote určenej valným zhromaždením

Článok VI. Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. valné zhromaždenie
  2. správna rada
  3. predseda správnej rady
  4. kontrolór

Článok VII. Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené členmi OZ.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje zmeny stanov a dodatky k nim
  2. volí a odvoláva správnu radu
  3. volí a odvoláva kontrolóra
  4. schvaľuje plán činnosti združenia
  5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
  6. rozhoduje o zrušení združenia

Článok VIII. Správna rada

 1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu. Správna rada riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Správna rada má 8 členov, ktorých funkčné obdobie je 1 rok a je tvorená delegátmi jednotlivých tried základnej školy. Členovia správnej rady môžu byť do tejto funkcie volený aj opakovane na ďalšie funkčné obdobie. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.
 3. Zasadnutia správnej rady zvoláva a riadi predseda správnej rady združenia. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov správnej rady. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Zasadnutie správnej rady musí byť oznámené aspoň 14 kalendárnych dní vopred.
 4. Správna rada najmä:
  1. spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu združenia
  2. spomedzi svojich členov volí a odvoláva podpredsedu združenia
  3. riadi a zabezpečuje činnosť združenia
  4. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
  5. vypracováva:
     • plán činnosti,
     • správu o činnosti,
     • návrh rozpočtu,
     • správu o hospodárení združenia

 Článok IX. Predseda správnej rady

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda. Predseda organizuje a zabezpečuje činnosť združenia, zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch a určuje, ktoré právomoci zverí na základe splnomocnenia podpredsedovi, počas svojej neprítomnosti.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.

Článok X. Kontrolór

 1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Výkon funkcie kontrolóra je nezlučiteľný s členstvom v správnej rade.
 3. Funkčné obdobie kontrolóra je 1rok. Kontrolór môže byť do tejto funkcie volený aj opakovane na ďalšie funkčné obdobie.
 4. Kontrolór najmä:
  1. kontroluje hospodárenie združenia
  2. upozorňuje správnu radu na nedostatky v činnosti a v hospodárení združenia
  3. navrhuje riešenia na ich odstránenie
  4. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku združenia

Článok XI. Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia.
 2. Zdrojmi majetku združenia sú:
  1. členské príspevky
  2. dary od fyzických a právnických osôb
  3. výnosy z majetku
  4. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
  5. granty od tuzemských aj zahraničných nadácií a fondov
  6. dotácie a príspevky od orgánov verejnej správy
  7. podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy
 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu združenia. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.
 2. Na základe neziskovej podstaty združenia môžu byť všetky príjmy združenia použite výhradne na podporu a dosiahnutie cieľov združenia.

Článok XII. Zrušení združenia

 1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie združenia môže použiť výlučne na neziskové všeobecno-prospešné účely.
 3. Po ukončení likvidácie združenia bude Ministerstvo vnútra SR oboznámené o jeho zrušení v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok XIII. Interné predpisy združenia

 1. Interné predpisy týkajúce sa prevádzky združenia schvaľuje správna rada.

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajúplatnosť dňom schválenia prípravným výborom a účinnosť registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Stanovy v samostatnom dokumente si môžete stiahnuť tu.