Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina ako org. zložky CSŠ sv. Martina bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 10.1.2022.


Školský poriadok

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov navštevujúcich Cirkevnú spojenú školu sv. Martina (teda CZŠ i CZUŠ) a pre všetky deti navštevujúce Školský klub detí pri CSŠ sv. Martina.

Školský poriadok Cirkevnej spojenej školy sv. Martina pre školský rok 2022/2023 bol prerokovaný na pedagogickej rade 5.9.2022.

Oboznámenie zákonných zástupcov so školským poriadkom prebieha cez Edupage a na prvom rodičovskom združení 19.9.2022. Žiaci boli so školským poriadkom oboznámení na prvých hodinách v školskom roku 2022/2023.

Akékoľvek zmeny v tomto školskom poriadku budú zákonným zástupcom a žiakom včas odkomunikované a zároveň uverejnené na tomto mieste.