Mgr. Marcela Sochová

Email: marcela.sochova@csshviezdoslavov.sk


Konzultačné hodiny pre rodičov sú v pondelky a stredy 10,00 – 12,00, resp. v inom čase po dohode (mailom alebo cez edupage).

Úlohy školskej špeciálnej pedagogičky: 

  • poskytuje konzultácie pri prijímaní žiakov so ŠVVP do ZŠ;
 • zakladá, vedie, aktualizuje a kompletizuje dokumentáciu začlenených žiakov;
 • poskytuje špeciálno-pedagogické intervencie začleneným žiakom realizované podľa jednotlivých IVVP;
 • vypracováva IVVP novozačleneným žiakom so ŠVVP;
 • po konzultáciách s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi dopĺňa a prepracováva IVVP začlenených žiakov na aktuálny školský rok;
 • poskytuje pomoc pedagógom pri vypracovávaní jednotlivých individuálnych plánov začleneným žiakom z predmetov určených poradenským zariadením;
 • individuálne pracuje so začlenenými žiakmi podľa rozvrhu;
 • pomáha pri riešení problémov začlenených žiakov;
 • poskytuje konzultácie s rodičmi začlenených žiakov;
 • zabezpečuje rediagnostiky podľa pokynov poradenských zariadení;
 • v prípade potreby prekonzultuje a zabezpečí využívanie kompenzačných pomôcok u začlenených žiakov (používanie notebooku, tabuliek a pod.);
 • podľa žiadosti jednotlivých pedagógov a podľa možností školy zabezpečí asistenciu k integrovaným žiakom počas vyučovania;
 • spolupracuje spedagógmi;
 • spolupracuje s riaditeľkou školy;
 • spolupracuje s centrami pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) a s centrami špeciálno –pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP);
 • spolupracuje pri hodnotení začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP;
 • zúčastňuje sa na zápise do 1. ročníka;
 • zúčastňuje sa na školeniach a vzdelávacích aktivitách;
 • samovzdeláva sa v oblastiach špeciálnej pedagogiky.