Na krúžku (sa) budeme

  • rozvíjať vzťah s Bohom Otcom ako láskavým Ockom,
  • spoznávať Bibliu spôsobom primeraným veku, spoznávať osobu Pána Ježiša,
  • učiť vnímať vo svojom živote pôsobenie Ducha Svätého,
  • učiť byť vďačný aj za maličkosti,
  • budovať priateľstvá, vážiť si rodinu, zdokonaľovať sa v čnostiach,
  • chápať a prijímať úkony svätej omše prostredníctvom hry,
  • tvoriť, tvoriť, tvoriť,
  • začleňovať hlavné princípy Márie Montessori do nášho vzdelávania,
  • zameriavať na celostný rozvoj osobnosti a zároveň rozvoj viery prostredníctvom hudby, divadla, kreativity, diskusie,
  • ukazovať, že veda a viera sa nevylučujú, ale naopak dopĺňajú.

Krúžok povedie pani vychovávateľka Lenka N..