Milí rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

3.júla 2021 vyšla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1.8.2021, ktorá ovplyvní i dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Jej presné znenie si môžete prečítať v znení zákona, tu sa Vám to pokúsime v jednoduchosti vysvetliť.


27. júla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozposlal nové usmernenie k dotáciám na obedy, resp. zvýšeným daňovým bonusom a vzápätí na to rozposlal ešte aj dodatok k tomuto usmerneniu.

Z dodatku kopírujem dôležitú časť, ktorá mení pôvodný – nižšie uvedený (prečiarknutý) výklad:

„…dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.“

Z uvedeného teda vyplýva, že buď budete mať zvýšený daňový bonus – 37,69€/mesačne alebo budete poberať príspevok na obedy (1,30€/denne, cca 26€ mesačne) a nebudete dostávať ani základný daňový bonus.

Prosím Vás teda teraz, aby ste ma tí – ktorí ste už svoje čestné prehlásenie zaslali (a naozaj ďakujem za rýchlu spoluprácu) – mailom/telefonicky informovali, ktorou cestou sa vyberiete a či môžem Vaše čestné prehlásenie zoskartovať (aj keď – pri týchto nejasnostiach pri výklade zákona ho zatiaľ radšej na pár týždňov odložím a zoskartujem až v septembri – ľahko sa môže stať, že o dva týždne príde nové usmernenie…).

Po tomto novom usmernení, samozrejme, budete môcť platiť plnú výšku obedov a poberať zvýšený daňový bonus.


Dôležité ale je, že sa musíte Vy – zákonní zástupcovia – k danej problematike vyjadriť do 5.augusta 2021, keďže zriaďovateľ musí do 10.augusta všetky vyjadrenia všetkých zákonných zástupcov spracovať.

Zmena, ktorú novela prináša, sa týka tzv. „obedov zadarmo“. Podľa nových pravidiel sa zákonný zástupca môže rozhodnúť, či

 • si uplatní zvýšený daňový bonus na dieťa (toto môže len za predpokladu, že si môže uplatniť aj „základný daňový bonus“)
 • bude poberať dotáciu na stravu pre svoje dieťa
  • tá je vo výške 1,30€/deň
  • pri 20-dňovom mesiaci (20 pracovných dní) je „zisk“ 26€ mesačne

Zvýšený daňový bonus si môžete uplatniť len na dieťa, ktoré už má aspoň 6 rokov a ešte nemá 15 rokov (a je predškolákom v škôlke alebo žiakom základnej školy).


A čo treba teraz urobiť?

Vzhľadom k vyššie uvedeným sumám pristúpime k danej problematike nasledovne:

 • Vaše dieťa bude chodiť na obedy
  • neuplatníte si zvýšený daňový bonus
  • vytlačíte, vypíšete, podpíšete a do 5.8.2021 doručíte poštou na adresu školy (CZŠ sv. Martina, Školská 1661/4, 930 41  Hviezdoslavov) čestné vyhlásenie (ak má dieťa jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije v jednej domácnosti, tak toto (klik sem), ak dvoch, tak toto (klik sem)) o tom, že si zvýšený daňový bonus neuplatňujete (vyžaduje to zákon)
  • v čestnom vyhlásení uvádzajte našu školu (aj budúci prváci, aj druháci)
  • nemusíte nás o tom informovať mailom, stačí doručiť čestné vyhlásenie
  • čestné vyhlásenie môžete doručiť aj osobne, a to 21.júla 2021 v čase medzi 15,00 – 16,00 (prosíme, ak nemôžete v uvedenom termíne, pošlite vyhlásenie poštou)
 • Vaše dieťa nebude chodiť na obedy
  • uplatníte si zvýšený daňový bonus (cez svojho zamestnávateľa)

Možnosť „uplatním si zvýšený daňový bonus a moje dieťa bude chodiť na obedy v plnej sume“ neponúkame, nakoľko by sme tým zbytočne zaťažili Vaše peňaženky (keďže mesačne pri „obedoch“ získate cca 26€, pri zvýšenom daňovom bonuse 15,52€) – viac si o tom môžete prečítať v tomto článku.


Nárok na príspevok na obedy máte aj v prípade, ak Vaše dieťa žije v domácnosti,

 • ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
 • ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Ak patríte do jednej z týchto skupín, prosíme Vás, aby ste nám o tom doručili potvrdenie (v takom prípade totiž máte nárok aj na dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa – teda na školské potreby).


Prosíme Vás o čo najrýchlejšiu reakciu, ak Vaše dieťa bude navštevovať obedy, nenechávajte si doručenie čestného vyhlásenia na poslednú chvíľu, pošlite ho ešte dnes. Ďakujeme za spoluprácu!