Najdôležitejšie informácie (prosíme – dôkladne si ich preštudujte):

Prijímacie konanie do CZUŠ sv. Martina do hudobných odborov a literárno-dramatického odboru v školskom roku 2022/2023 sa bude konať v dvoch termínoch:

 • 14.6.2022 v čase medzi 15:00 – 17:30 – iba sólový a zborový spev
 • 18.6.2022 v čase medzi 9:00 – 13:00 – všetky ostatné odbory

Registrujte si, prosíme, termín osobného stretnutia na tejto stránke.

Na zápise budete obaja (zákonní zástupcovia) podpisovať tieto tlačivá:

 • samotnú prihlášku, ktorú elektronicky vyplňte na tejto adrese (netlačte ju, pripravíme to my) do 10.júna 2022;
 • čestné prehlásenie o tom, že budeme jedinou ZUŠ, ktorú bude Vaše dieťa navštevovať;
 • čestné prehlásenie o tom, že súhlasíte s katolíckym smerovaním školy (vyzerať bude takto).

Doplnkové informácie: 

V budúcom školskom roku plánujeme prijať žiakov do týchto odborov:

 • hra na klavíri (individuálny odbor)
 • hra na gitare (individuálny odbor)
 • hra na zobcovej flaute (individuálny odbor)
 • hra na husliach (individuálny odbor)
 • prípravná hudobná výchova (iba pre žiakov prvého ročníka základnej školy) (skupinový odbor)
 • sólový spev (individuálny odbor) – NOVINKA 🙂
 • zborový spev (skupinový odbor) – NOVINKA! 
 • literárno-dramatický odbor (skupinový odbor)

Prijímať budeme iba žiakov základnej školy (nie iba tej našej), resp. žiakov vyšších stupňov škôl, pričom žiakov v predškolskom veku a ani žiakov nad 25 rokov prijímať nebudeme.

Dieťa môže navštevovať i viac odborov, v takom prípade je však ideálne, aby aspoň jeden z nich bol skupinový. Pokiaľ však dieťa navštevuje prípravnú hudobnú výchovu, nemôže navštevovať iný individuálny hudobný odbor.

Na prijímacom konaní si naši učitelia overia, či majú Vaše deti predispozície na vzdelávanie sa v hudobnom odbore (či intonujú, dokážu udržať rytmus, a pod.), resp. v prípade literárno-dramatického odboru si overia, či majú vzťah k divadelníctvu, prednesu a pod..

Ak máte v úmysle požiadať o prestup Vášho dieťaťa z inej do ZUŠ do tej našej, prosíme, aby si dieťa pripravilo i nejakú krátku prednesovú skladbu, ktorou sa odprezentuje.