Pracovná pozícia: školská špeciálna pedagogička

Email: zofia.salcakova@csshviezdoslavov.sk

Telefón: 0905 250 400


 

Čo ma na práci s deťmi s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami baví najviac? 

 

Kam sa chcem posunúť vo svojom profesijnom živote? Čomu sa chcem venovať viac? Čo z mojej profesie ma najviac zaujíma? 

 

Z môjho súkromia prezradím, že…:

Mám rada prírodu , zvieratá . Mačky , ktoré mám dve , psov – tiež mám dvoch , a samozrejme kone. 

Rada čítam kriminálky , a knihy vôbec. Mám rada čokoládu . Taktiež veľmi rada tvorím a objavujem nové techniky na tvorenie.


Konzultačné hodiny pre rodičov sú po dohode (mailom, telefonicky alebo cez edupage).

Úlohy školskej špeciálnej pedagogičky: 

 • poskytuje konzultácie pri prijímaní žiakov so ŠVVP do ZŠ;
 • zakladá, vedie, aktualizuje a kompletizuje dokumentáciu začlenených žiakov;
 • poskytuje špeciálno-pedagogické intervencie začleneným žiakom realizované podľa jednotlivých IVVP;
 • vypracováva IVVP novozačleneným žiakom so ŠVVP;
 • po konzultáciách s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi dopĺňa a prepracováva IVVP začlenených žiakov na aktuálny školský rok;
 • poskytuje pomoc pedagógom pri vypracovávaní jednotlivých individuálnych plánov začleneným žiakom z predmetov určených poradenským zariadením;
 • individuálne pracuje so začlenenými žiakmi podľa rozvrhu;
 • pomáha pri riešení problémov začlenených žiakov;
 • poskytuje konzultácie s rodičmi začlenených žiakov;
 • zabezpečuje rediagnostiky podľa pokynov poradenských zariadení;
 • v prípade potreby prekonzultuje a zabezpečí využívanie kompenzačných pomôcok u začlenených žiakov (používanie notebooku, tabuliek a pod.);
 • podľa žiadosti jednotlivých pedagógov a podľa možností školy zabezpečí asistenciu k integrovaným žiakom počas vyučovania;
 • spolupracuje s pedagógmi;
 • spolupracuje s riaditeľkou školy;
 • spolupracuje s centrami pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) a s centrami špeciálno –pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP);
 • spolupracuje pri hodnotení začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP;
 • zúčastňuje sa na zápise do 1. ročníka;
 • zúčastňuje sa na školeniach a vzdelávacích aktivitách;
 • samovzdeláva sa v oblastiach špeciálnej pedagogiky.