Literárno-dramatický odbor (LDO) ponúka:

  • prácu s divadelnými textami
  • základy improvizácie
  • umelecký (básnický) prednes

Všetko toto sa deje interaktívne formou vzájomnej komunikácie a hry.

V súčasnej dobe sú na človeka kladené zvýšené nároky na komunikáciu a sebaprezentáciu. Práve tieto obzory otvára LDO pre záujemcov.