Prijímacie pohovory do Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove prebehnú 29. mája 2021 v čase od 09.00 do 13.00, a potom od 14.00 do 18.00. 

V školskom roku 2021/2022 vypisujeme prijímacie konanie v dvoch odboroch, a to:


 • v hudobnom odbore v predmetoch:
  • hra na flaute
  • hra na husliach
  • hra na gitare
  • hra na klavíri
  • hra na organe
  • hra na trúbke
  • hra na violončele
  • prípravná hudobná výchova (pre žiakov od 5 rokov)
 • v literárno-dramatickom odbore
  • kde ide najmä o rozvíjanie verbálnych a hereckých schopností žiaka formou interakcie a hry

Prijímacie konanie prebehne nasledovne:

 1. V termíne od 2.5.2021- 27.5.2021 vyplňte tento registračný formulár, v ktorom si zároveň vyberiete aj termín osobného prijímacieho pohovoru. Prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne, pričom dodržiavajte dĺžne a mäkčene.
 2. Osobné prijímacie pohovory prebehnú 29.5.2021 v čase od 9,00-13,00 a 14,00-18,00, pričom na každého uchádzača máme vyhradených 10-12 minút. Počas pohovorov potvrdia zákonní zástupcovia svojím podpisom prihlášky do našej školy, a tiež tieto dve čestné prehlásenia (prvé a druhé). Čestné prehlásenia nemusíte tlačiť a vypisovať, budú pre vás pripravené počas pohovorov.
  • Prijímacie konanie na hudobný odbor pozostáva z:
   • spevu ľudovej alebo populárnej piesne
   • krátkeho rytmického testu
   • osobného rozhovoru so žiakom a rodičom
  • Prijímacie konanie v literárno-dramatickom odbore pozostáva z:
   • prednesu krátkej básne alebo prózy (stačí fragment)
   • preverenia pohybových schopností
   • vytvorenia krátkeho príbehu na tri zadané slová

Výsledky prijímacieho konania budú oznámené do 30 dní odo dňa konania pohovoru.