Nakoľko Cirkevná základná škola sv. Martina vo Hviezdoslavove zatiaľ nemá právnu subjektivitu, so všetkými osobnými údajmi žiakov a ich zákonných zástupcov vyžiadanými v súlade s §11 zákona č. 245/2008 Z. z. za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním pracujeme pod hlavičkou farnosti Štvrtok na Ostrove, ktorej štatutár Mgr. Robert Masicza je splnomocneným zástupcom zriaďovateľa školy, t.j. Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy, a ktorá rieši ochranu osobných údajov spôsobom popísaným na gdpr.kbs.sk.

Všetci budúci zamestnanci školy sú pre účely zápisu a prijímacieho konania vedení ako dobrovoľníci farnosti Štvrtok na Ostrove, pričom podpísali Vyhlásenie o mlčanlivosti týkajúce sa „Sprístupnenia osobných údajov žiakov a zákonných zástupcov za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním do novovznikajúcej Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove“.