Prestup žiakov do druhého ročníka – predĺžený termín

Start date: 1. apríla 2021
End date: 24. apríla 2021

V našom prvom školskom roku, t.j. 2021/2022 otvoríme jednu alebo dve triedy druhého ročníka (podľa záujmu).

Ak chcete požiadať o prestup Vášho dieťaťa do našej školy, postupujte, prosíme, takto:

  1. V termíne od 1. do 15. apríla 2021 22.apríla 2021 si stiahnite Žiadosť o prestup (dostupná bude tu od 1.4.2021), vyplňte ju (elektronicky, netlačte to, prosíme). Zároveň prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne, pričom dodržiavajte dĺžne a mäkčene.
  2. Žiadosť odošlite na prihlasky@czshviezdoslavov.sk. Škola potom žiadosť spracuje, vytlačí a pripraví k overeniu údajov.
  3. Potom si otvorte rezervačný formulár (dostupný bude tiež tu od 1.4.2021) a rezervujte si čas osobného stretnutia, na ktoré môžete prísť aj s vaším dieťaťom. Osobné stretnutia sa budú konať v termíne 23.apríl 2021 (14.00 – 18.00) a 24.apríl 2021 (09.00-13.00). Na každé stretnutie máme 15 minút, pričom budeme dodržiavať všetky aktuálne nariadené hygienické opatrenia. Počas stretnutia overíme údaje a skontrolujeme ich správnosť v danej žiadosti.
  4. Škole, ktorú teraz Vaše dieťa navštevuje, môžete oznámiť, že uvažujete o prestupe, v princípe však takúto povinnosť nemáte. Ak Vaše dieťa bude prijaté do našej školy, odošleme rozhodnutie o prijatí aj do školy, ktorú momentálne navštevuje a všetky potrebné náležitosti vybavíme bez potreby Vášho zapojenia sa do tohto procesu.

Pri overení údajov na osobnom stretnutí je potrebné predložiť:

  • čestné prehlásenie oboch rodičov so súhlasom s prestupom dieťaťa do našej školy a súhlasom s výchovným programom školy (tlačivo tu bude dostupné 1. apríla 2021);
  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení;
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu;
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020).

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Cirkevnej základnej školy sv. Martina bude prijaté najneskôr 15.júna 2021, následne Vám bude doručené na adresu uvedenú v prihláške.