Mgr. Lýdia Žáková

Email: lydia.zakova@csshviezdoslavov.sk


Konzultačné hodiny pre rodičov sú po dohode (mailom, telefonicky na číslo školy alebo cez edupage).

Úlohy školskej psychologičky: 

 • poskytuje konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom i učiteľom;
 • sleduje úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhuje efektívne intervencie na jej rozvíjanie;
 • zúčastňuje sa zápisu detí do 1. ročníka pre nasledujúci školský rok;
 • aktívne spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese individuálne začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • angažuje sa pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie;
 • aktívne spolupracuje s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na škole;
 • realizuje pozorovania v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi žiakmi, prípadne učiteľmi a žiakmi;
 • prostredníctvom psychodiagnostických metód mapuje osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, orientačne identifikuje prítomnosť poruchy správania a učenia a v spolupráci s pedagógmi či inými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení;
 • pracuje so žiakmi s emocionálnymi poruchami a poruchami správania, predovšetkým so sklonom k delikventnému správaniu alebo psychickému ochoreniu. V kooperácii s triednymi učiteľmi sa podieľa na tvorbe a realizácii intervenčných programov a postupov zameraných na modifikáciu nežiaduceho správania;
 • realizuje aktivity v snahe predchádzať vzniku rozličných problémov (prevencia), riešiť už vzniknuté problémy a následne zmierňovať následky týchto ťažkostí;
 • v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa zabezpečuje monitoring a aktívnu ochranu pred nežiaducimi javmi ako napr. : záškoláctvo, agresivita, násilie, šikanovanie, týranie, zneužívanie návykových látok apod.;
 • rieši sociálne vzťahy a otázky v školských triedach, pracuje na formovaní pozitívnej sociálnej klímy v školskom prostredí;
 • poskytuje konzultácie a rady v oblasti voľby povolania samotným žiakom, rodičom i učiteľom;
 • vykonáva odborné činnosti v rámci psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov;
 • pomáha učiteľom nájsť adekvátne postupy a prístupy vo výchovno – vzdelávacom procese vo vzťahu k žiakom, podporuje a zvyšuje ich psychologickú pripravenosť a spôsobilosť;
 • aktívne pracuje na zabezpečení efektívnejšej kooperácie školy a rodiny a zároveň i  na skvalitňovaní medziľudských vzťahov na samotnej škole – teda celkove na humanizovaní školy.