Naša škola

Zriaďovateľom Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza.


Budova Cirkevnej základnej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove sa začala stavať koncom júla 2020. Jej základný kameň slávnostne požehnal 2.augusta 2020 náš J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup metropolita. 

O rok neskôr, 1.augusta 2021, náš arcibiskup požehnal celú – hotovú budovu školy. Napĺňať svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť tak škola začala 1.9.2021, a to otvorením troch tried v prvom ročníku a jednej triedy v druhom ročníku. Okrem toho vznikla aj Cirkevná základná umelecká škola sv. Martina, do ktorej boli prijatí žiaci do viacerých hudobných odborov, ale i do literárno-dramatického odboru.

Prízemie budovy školy od septembra 2021 využíva v rámci prenájmu i Materská škola Hviezdoslavov pre 42 svojich žiakov. Tento prenájom bude ukončený po troch rokoch (teda v čase, keď už tieto priestory bude potrebovať cirkevná škola).


K 1.januáru 2022 zanikli obe školy ako samostatné subjekty – Cirkevná základná škola sv. Martina, i Cirkevná základná umelecká škola sv. Martina, a vznikla Cirkevná spojená škola sv. Martina s dvomi organizačnými zložkami – základnou školou a základnou umeleckou školou. Okrem toho pri škole funguje i Školský klub detí a Školská výdajná jedáleň.


Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania


  • celostný rozvoj osobností našich detí

  • naučiť „učiť sa“

  • aktívna práca na tvorení školskej komunity

  • vzdelávanie učiteľov

  • aktívna ochrana životného prostredia


Zostaviť jednoduchú definíciu popisujúcu hlavné úlohy základnej školy je jednoduché: škola má vzdelávať a vychovávať. Takto jednoducho koncipovaná odpoveď však nepokrýva potreby súčasného sveta, ktorý od školy očakáva ďaleko viac. Škola má pripravovať na povolania, ktoré ešte ani neexistujú, formovať človeka pružného, odolného, empatického, ekologického. Škola má byť komunitou, ktorej súčasťou „zúčastnení“ chcú, nie musia byť. Škola má byť miestom, kde vďaka skúsenostiam získavame vedomosti, kde je priestor na objavy, nie obavy; kde si mladí ľudia môžu vyskúšať rôzne situácie, zlyhať v nich a poučiť sa z nich bez strachu z toho, že to bude mať fatálne následky na ich ďalší život.

Naša škola – Cirkevná základná škola sv. Martina začína pôsobiť v zvláštnom čase a na zvláštnom mieste. Vzniká v roku 2021, v čase, keď celý svet bojuje s pandémiou koronavírusu. Vzniká vo Hviezdoslavove, obci, v ktorej slávenie svätých omší nemá dlhú tradíciu (t.č. je to šesť rokov) a ani vhodné priestory, nakoľko v obci nie je kostol a spomínané sväté omše sa slávia v priestoroch kultúrneho domu. Hviezdoslavov je však jednou z najrýchlejšie rastúcich obcí na Slovensku, kde sa stretajú (prevažne mladí) ľudia skutočne z celej krajiny a mnohí z nich túžia po fungujúcom kresťanskom spoločenstve. Rímskokatolícka cirkev na túto túžbu odpovedá – v prvom kroku stavbou novej školy, ktorá vyrástla (doslova) na zelenej lúke. Cirkev tak prostredníctvom školy dostáva jedinečný priestor nielen pre pastoráciu, ale i misijnú činnosť – a je náročné v tejto chvíli odhadnúť, čo jej „vyplní“ viac času.

Dokument Druhého Vatikánskeho koncilu GRAVISSIMUM EDUCATIONIS[1] definuje školu ako výchovný prostriedok, ktorý „má venovať stálu pozornosť dozrievaniu rozumových schopností, rozvíjať správny úsudok, oboznamovať s kultúrnym dedičstvom, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie, pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať na budúce povolanie a utváraním priateľského vzťahu medzi žiakmi rozmanitej povahy a rozličného postavenia napomáhať vzájomné porozumenie.“  Zároveň dodáva, že „katolícka škola  sleduje tie isté kultúrne ciele a humánnu výchovu mládeže ako ostatné školy“, je však „pre ňu charakteristické,  že u svojich žiakov utvára ovzdušie preniknuté evanjeliovým duchom slobody a lásky, že umožňuje mladým, aby sa popri vývine ich osobnosti zároveň vzmáhalo nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste, a napokon že dáva do súladu ľudskú kultúru ako celok s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, ktoré žiaci postupne nadobúdajú o svete, živote a človeku.“

Toto je dôkazom toho, že katolícka školská komunita je živé, moderné a hlavne fungujúce spoločenstvo ľudí s obrovským rozptylom osobnostných vlastností.  Cirkev sa prispôsobuje potrebám aktuálneho sveta, je pružná, no v zásade nemenná a riadi sa posledným pokynom vzkrieseného Pána, ktorý adresoval apoštolom pred svojim nanebovstúpením: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19-20).

Naša škola, jej pedagógovia a vychovávatelia, budú svojich žiakov sprevádzať v ich celostnom osobnostnom rozvoji, a to v oblasti kresťanskej, humanitnej, etickej, morálnej, hodnotovej, ale aj v oblasti kritického uvažovania, vyjadrovania, či schopnosti zžiť sa s digitálnym svetom – a nestať sa ním ovládaný. Veríme, že ich nebudeme iba vzdelávať, ale naučíme ich učiť sa. Profesor Seymour Papert, svetová vedúca osobnosť v oblasti, ktorá skúma, ako môžu digitálne technológie vytvárať a podporovať nové spôsoby učenia sa, hovorí: „Najlepší spôsob, ako sa stať dobrým tesárom, je vyučiť sa u dobrého tesára, učiť sa od neho pri jeho práci. Najlepší spôsob, ako sa stať dobrým učiacim sa, teda dobrým žiakom, je učiť sa u dobrého učiteľa. Inak povedané, žiaci by mali zažiť svojho učiteľa aj v procese jeho vlastného učenia sa. Toto však v škole nie je dosť dobre možné, ak vzdelávanie nevytvára príležitosti na témy a projekty, ktoré sú novými a neprebádanými aj pre žiakov, aj pre učiteľa.“[2]

Budeme teda plne podporovať všetky aktivity vedúce k vytváraniu príležitostí na učenie sa: medzipredmetové projekty v rámci školy, i mimo nej, kolaboratívne učenie sa v triedach, i mimo nich, diskusie s odborníkmi, využívanie mikrosvetov[3], apod. Mnohí naši žiaci budú raz pracovať na takých pozíciách, ktoré v dnešnej dobe ešte ani neexistujú, keďže vzniknú až ako reakcia na budúce aktuálne potreby ľudstva i sveta – je preto nevyhnutné, aby boli schopní vedieť sa učiť novým prístupom a postupom.

Budeme plne podporovať ďalšie zmysluplné vzdelávanie učiteľov, aby boli už aj pre najmenších žiakov našej školy spoľahlivými partnermi v ich procese učenia sa.

Budeme sa aktívne venovať vytváraniu komunity, budeme aktívne budovať vzťahy medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi s cieľom vytvoriť fungujúce spoločenstvo, v ktorom sú dôvera a porozumenie súčasťou bežnej praxe.

Budeme sa venovať aktívnej ochrane životného prostredia, najmä toho, v ktorom žijeme a pôsobíme.

 


[1] https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/gravissimum-educationis

[2] Papert, S. : What is Logo? And Who Needs It? V: Logo philosophy and implementation. Highgate Springs, Vermont : Logo Computer Systems Inc., 1999. 164 s. ISBN 2-89371-494-3.

[3] Mikrosvet je starostlivo vytvorené softvérové prostredenie orientované na učenie sa niektorých nových pojmov, javov, či vzťahov v určitej oblasti. Ponúka deťom a žiakom príležitosti, aby si vytvárali dôležité poznatky v tejto oblasti aktívnym skúmaním, aktívnym zapojením sa, vlastným objavovaním a vlastnou tvorbou. Kalaš, I. a kol : Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava : SPN, 2013, s. 87.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *