Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza,

ako zriaďovateľ Cirkevnej spojenej školy sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov, podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa

Cirkevnej spojenej škole sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov,

s predpokladaným termínom nástupu od 1.júla 2022.


Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 24. apríla 2022 v obálke označenej menom a adresou odosielateľa a s nápisom „Výberové konanie – CSŠ sv. Martina – neotvárať“ na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Arcidiecézny školský úrad, Špitalská 7, 814 92  Bratislava.

Všetky ďalšie informácie nájdete v tomto dokumente.