Naša škola je v školskom roku 2021/2022 zapojená do týchto projektov, programov, výziev a grantov:

 


Spolu múdrejší 3 – výzva MŠVVaŠ, ktorá je financovaná z iných zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Mliečny program – spolupráca s Organika s r.o.


Spolu múdrejší 2 – výzva MŠVVaŠ, ktorá je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.


Školské ovocie – spolupráca s Boni Fructi, s r.o.


Tréneri v škole – program je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR.


SPPravme to – grantový program Nadácie SPP.


Eko Alarm – separovanie odpadu.