Milí rodičia,

zápis detí do 1. ročníka našej Cirkevnej základnej školy sv. Martina v školskom roku 2023/2024 sa bude konať v apríli, presný termín včas zverejníme (aj) na tomto mieste.

Prijímať budeme 50 detí do dvoch tried. Nakoľko už teraz evidujeme veľký počet predškolákov, ktorých by ste Vy – zákonní zástupcovia – radi zapísali do našej školy a naše kapacity sú obmedzené, prosíme Vás, aby ste svoje dieťa určite zapísali i do spádovej školy, do ktorej patrí (deti s TP vo Hviezdoslavove do ZŠ Veľká Paka, resp. ZŠ Štvrtok na Ostrove) a vyhli sa tak zbytočným stresujúcim situáciám.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí máme zo zákona (245/2008 Z. z.) povinnosť doručiť do 15.6.2023.

Mnohí sa pýtate, aké kritériá ovplyvnia prijatie Vášho dieťaťa do našej školy. Dieťa musí byť školsky zrelé, do 1.9.2023 musí dovŕšiť 6 rokov (resp. v prípade predčasného zaškolenia sa riadime podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z). Uvítame, ak bude mať Vaše dieťa potvrdené odborníkom, že je školsky zrelé (prosíme, naozaj správne vyhodnoťte, či je dieťa do školy už pripravené, skutočnosť, že je „vysoké“ alebo „má na to vek (6 rokov pred septembrom)“ toto automaticky nezaručuje).

Pri zápise od Vás okrem podpisu prihlášky budeme žiadať i podpis čestného prehlásenia, v ktorom prehlásite, že súhlasíte s katolíckym smerovaním školy vo výchove a vzdelávaní. V našej škole sa rímskokatolícke náboženstvo vyučuje povinne, žiakov vedieme k modlitbe, viere i láske k Bohu. To sa často prejaví i na jeho správaní doma a my veríme, že Vás takéto momenty potešia, nie naopak.

Žiakov v škole vyučujeme inovatívnymi metódami – písať sa učia fontom ComeniaScript (nie klasickým spojitým písmom, aké si zo školy mnohí pamätáme), matematiku vyučujeme Hejného metódou, žiaci majú od prvého ročníka angličtinu a informatiku. Od januára 2022 sme začali systematicky pracovať i na tzv. charakterovom vzdelávaní, a to cez rozvoj čností a sociálnych zručností.

Aký by mal byť budúci prvák? Prečítajte si o tom viac v našom blogu.