Vzhľadom k tomu, že v prvom ročníku otvárame tri triedy a ešte stále máme pár miest voľných, ešte stále môžete svoje dieťa prihlásiť do našej školy.

  1. Stiahnite si prihlášku, vyplňte ju (elektronicky, netlačte to, prosíme). Prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne, pričom dodržiavajte dĺžne a mäkčene.
  2. Taktiež si stiahnite aj čestné prehlásenie oboch rodičov so súhlasom s prestupom dieťaťa do našej školy a súhlasom s výchovným programom školy, vyplňte ho (elektronicky, netlačte to, prosíme).
  3. Vyplnenú prihlášku a čestné prehlásenie odošlite spolu na prihlasky@czshviezdoslavov.sk. Škola potom oba dokumenty spracuje, vytlačí a pripraví k overeniu údajov a podpisom. Odoslaním tejto prihlášky a čestného prehlásenia na uvedenú e-mailovú adresu súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov žiakov a zákonných zástupcov v súlade s §11 zákona č. 245/2008 Z. z., a to za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním.
  4. Prijatie prihlášky Vám potvrdíme emailom (zvyčajne do jedného dňa). Následne sa dohodneme na termíne osobného stretnutia, ktorého sa zúčastní vaše dieťa a vy – obaja jeho zákonní zástupcovia (nakoľko požadujeme, aby prihláška a čestné prehlásenie boli podpísané vami oboma).

Pri overení údajov na osobnom stretnutí je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení;
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu;
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020);
  • potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti (platí len v prípade, ak zákonným zástupcom boli takéto potvrdenia na základe orientačných vyšetrení v materskej škole v predchádzajúcom čase vystavené, resp. v prípade, že máte záujem o predčasné zaškolenie Vášho dieťaťa)

V prípade, že počas osobného stretnutia jedného z našich pedagógov s Vašim dieťaťom nebude možné s istotou určiť, či je Vaše dieťa školsky spôsobilé a zrelé, požiadame Vás o dodatočné dodanie potvrdenia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Cirkevnej základnej školy sv. Martina bude prijaté najneskôr 15.júna 2021, následne Vám bude doručené na adresu uvedenú v prihláške.

Aký by mal byť budúci prvák? Prečítajte si o tom viac v našom blogu.