Cirkevná spojená škola sv. Martina vo Hviezdoslavove (ďalej len usporiadateľ) vyhlasuje Školskú environmentálnu súťaž pre žiakov oboch organizačných zložiek tejto školy, teda pre žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Martina a pre žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina.

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže sú na tomto odkaze.

Ciele súťaže

Po pozitívnom prijatí tejto súťaže v minulom školskom roku (rok 2022/2023) sme sa zhodli, že v tejto súťaži budeme pokračovať a v tomto školskom roku ju opäť vyhlásime. Chrániť životné prostredie a šetriť jeho zdroje nestačí len separovaním smetí, či vypnutím jednej zo štyroch lámp v miestnosti. Chceme preto všetkých Vás – našich žiakov, ich (našich) rodičov, našich zamestnancov, ale i priateľov školy pozvať k nadobúdaniu

 • pocitov spokojnosti – že ozaj robíme viac, ako sme si doteraz mysleli, že sa dá,
 • pocitov hrdosti – že sme to práve my, ktorí svojím príkladom vedieme i svoje okolie k zmenám v postojoch, či v životnom štýle,
 • pocitov zodpovednosti – kto iný, ak nie my máme práve s týmto práve teraz začať a aktívne sa do toho vložiť?,
 • možno i k odvahe – prekonať pohodlnosť, nevedomosť, lenivosť, možno i prekážky okolia,
 • no hlavne k odhodlaniu – prírodu chránime a zdroje šetríme preto, že chceme, nie preto, že je to „trendy“.

Trvanie súťaže

Súťaž trvá v termíne od 2.10.2023 do 30.4.2024.

Pravidlá súťaže

 1. Súťažiaci zo základnej školy súťažia v tímoch (tím = trieda), súťažiaci zo základnej umeleckej školy súťažia jednotlivo, pričom platí, že títo jednotlivci nemôžu byť súčasne žiakmi základnej školy.
 2. Súťažiaci zbierajú pre svoj tím, resp. pre seba body v hodnote 1, 2 alebo 3, zároveň však môžu získavať i záporné body v hodnotách -1, -2 a -3 (budú teda body strácať).
 3. Body udeľujú pedagogickí zamestnanci školy cez jednoduchý elektronický systém za rôzne aktivity, ktoré prispievajú k ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia (ďalej len aktivity), pričom ku každému udeleniu bodov uvedú aj krátky komentár (v ktorom uvedú meno konkrétnej osoby a aktivitu, za ktorú sú jej udelené body). Body budú prideľované na základe náročnosti (časovej, priestorovej, materiálnej, „odhodlania“, a pod.) podľa dohodnutých pravidiel medzi pedagogickými zamestnancami.
 4. Aktuálny bodový stav tímov, resp. jednotlivcov bude pravidelne (najmenej) na dvojtýždňovej báze aktualizovaný na webe školy.
 5. Súťažiaci získavajú body za aktivity v škole, ale i za aktivity v mimoškolskom prostredí.
 6. Pokiaľ súťažiaci vykonali aktivity v mimoškolskom prostredí (aj cez víkend, resp. cez prázdniny), je v ich záujme nahlásiť tieto aktivity pedagogickému zamestnancovi (v prvom rade triednej pani učiteľke/triednemu pánovi učiteľovi, ak tá/ten nie je k dispozícii, tak vyučujúcemu, ktorý ju/ho zastupuje) prvý deň ich prítomnosti v škole, v opačnom prípade body nemusia byť akceptované.
 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo sporadicky skontrolovať zapísané body a v prípade znásobeného započítania bodov za tú istú aktivitu tieto násobné body vynulovať.

Príklady aktivít, za ktoré žiaci získavajú kladné i záporné body

Kladné body budú súťažiaci získavať za:

 • efektívny spôsob dopravy do školy (pešo, bicyklom, kolobežkou, viac súťažiacich jedným autom, a pod.)*;
 • opraté triedne uteráčiky doručené hneď v pondelok po víkende, počas ktorého sa mali prať;
 • každú zubnú kefku, ktorú donesie do našej recyklačnej výzvy;
 • každých 5kg papiera, ktoré sa v triede počas zberu papiera vyzbierajú, resp. každé 1kg papiera, ktoré donesie jednotlivec zo ZUŠ;
 • správne separovanie v škole počas náhodných kontrol;
 • správne umývanie rúk počas náhodných kontrol;
 • cielené šetrenie elektrickou energiou počas náhodných kontrol;
 • fajn balenia školských desiat počas náhodných kontrol (krabičky namiesto igelitových vrecúšok a pod.)
 • zdokumentovanú upcykláciu, recykláciu, ochranu životného prostredia a pod. v rámci mimoškolských aktivít;
 • apod.

* Žiaci, ktorí bývajú v tesnej blízkosti školy a do školy dochádzajú pravidelne pešo/kolobežkou/bicyklom, môžu za efektívny spôsob dopravy do školy získať body maximálne 1x v týždni.

Záporné body budú súťažiaci získavať za:

 • nesprávne umývanie rúk počas náhodných kontrol;
 • návšteva toaliet len za účelom spláchnutia (teda bez ich použitia);
 • nešetrenie elektrickou energiou počas náhodných kontrol;
 • nesprávne separovanie počas náhodných kontrol;
 • vyhadzovanie jedla počas náhodných kontrol;
 • apod.

Náhodné kontroly budú prebiehať spravidla max 1x týždenne.

Výhercovia a odmeny

Za základnú školu sa stanú výhercami žiaci z tých dvoch tímov (tried), ktoré po ukončení súťaže budú mať najvyšší počet bodov v súťaži tímov. Za základnú umeleckú školu sa stanú výhercami dvaja žiaci, ktorí budú mať najvyšší počet bodov v súťaži jednotlivcov.

Odmenou pre všetkých bude výlet na nejaké environmentálne miesto (zverejníme vo vhodnej chvíli) v závere školského roka 2023/2024 a k tomu nejaké milé prekvapenie.

Záverečné ustanovenia

Za isté aktivity budú môcť súťažiaci získavať body iba od určitých učiteľov (napr. zber zubných kefiek, zber papiera, a pod.), ktorí budú vopred určení a súťažiacim prezentovaní.

Po skúsenosti z minulého roka upravujeme podmienky na zber bateriek. Zbierať sa budú vždy iba jeden týždeň v mesiaci (spravidla posledný celý) iba do zberných sáčkov (viď obrázok), ktoré žiakom rozdáme v škole (príp. si ich vypýtajú). Pravidlo je 1kg bateriek = 1 bod. Upozorňujeme, že medzi baterky nepatria žiarivky, ani elektrické cigarety.

 

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu, či doplnenie pravidiel a výhry podľa aktuálnych možností strediska, v ktorom má výlet prebiehať.

Usporiadateľ súťaže sa zároveň zaväzuje, že udeľovanie bodov bude prebiehať férovo, bez snahy umelo prilepšiť niektorým tímom, či jednotlivcom. V prípade podozrenia na porušenie tohto záväzku usporiadateľ vykoná vyšetrenie podozrenia a v prípade preukázania pravdivosti tohto podozrenia aj nápravu skutkového stavu.

Za usporiadateľa sa pod toto podpisuje

PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., riaditeľka školy