Cirkevná spojená škola sv. Martina vo Hviezdoslavove (ďalej len usporiadateľ) vyhlasuje Školskú environmentálnu súťaž pre žiakov oboch organizačných zložiek tejto školy, teda pre žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Martina a pre žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Martina.

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže sú na tomto odkaze.

Ciele súťaže

Po uplynulom lete (rok 2022) sme viacerí nadobudli pocit, že chrániť životné prostredie a šetriť jeho zdroje nestačí len separovaním smetí, či vypnutím jednej zo štyroch lámp v miestnosti. Tento pocit pretavujeme ďalej, do spoločenstva, školskej komunity, v ktorom pôsobíme. Chceme preto všetkých Vás – našich žiakov, ich (našich) rodičov, našich zamestnancov, ale i priateľov školy pozvať k nadobúdaniu iných pocitov – a teda

 • pocitov spokojnosti – že ozaj robíme viac, ako sme si doteraz mysleli, že sa dá,
 • pocitov hrdosti – že sme to práve my, ktorí svojím príkladom vedieme i svoje okolie k zmenám v postojoch, či v životnom štýle,
 • pocitov zodpovednosti – kto iný, ak nie my máme práve s týmto práve teraz začať a aktívne sa do toho vložiť?,
 • možno i k odvahe – prekonať pohodlnosť, nevedomosť, lenivosť, možno i prekážky okolia,
 • no hlavne k odhodlaniu – prírodu chránime a zdroje šetríme preto, že chceme, nie preto, že je to „trendy“.

Trvanie súťaže

Súťaž trvá v termíne od 10.10.2022 do 28.4.2023.

Pravidlá súťaže

 1. Súťažiaci zo základnej školy súťažia v tímoch (tím = trieda), súťažiaci zo základnej umeleckej školy súťažia jednotlivo, pričom platí, že títo jednotlivci nemôžu byť súčasne žiakmi základnej školy.
 2. Súťažiaci zbierajú pre svoj tím, resp. pre seba body v hodnote 1, 2 alebo 3, zároveň však môžu získavať i záporné body v hodnotách -1, -2 a -3 (budú teda body strácať).
 3. Body udeľujú pedagogickí zamestnanci školy cez jednoduchý elektronický systém za rôzne aktivity, ktoré prispievajú k ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia (ďalej len aktivity), pričom ku každému udeleniu bodov uvedú aj krátky komentár (v ktorom uvedú meno konkrétnej osoby a aktivitu, za ktorú sú jej udelené body). Body budú prideľované na základe náročnosti (časovej, priestorovej, materiálnej, „odhodlania“, a pod.) podľa dohodnutých pravidiel medzi pedagogickými zamestnancami.
 4. Aktuálny bodový stav tímov, resp. jednotlivcov bude pravidelne (najmenej) na týždennej báze aktualizovaný na webe školy.
 5. Súťažiaci získavajú body za aktivity v škole, ale i za aktivity v mimoškolskom prostredí.
 6. Pokiaľ súťažiaci vykonali aktivity v mimoškolskom prostredí (aj cez víkend, resp. cez prázdniny), je v ich záujme nahlásiť tieto aktivity pedagogickému zamestnancovi (v prvom rade triednej pani učiteľke/triednemu pánovi učiteľovi, ak tá/ten nie je k dispozícii, tak vyučujúcemu, ktorý ju/ho zastupuje) prvý deň ich prítomnosti v škole, v opačnom prípade body nemusia byť akceptované.
 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo sporadicky skontrolovať zapísané body a v prípade znásobeného započítania bodov za tú istú aktivitu tieto násobné body vynulovať.

Príklady aktivít, za ktoré žiaci získavajú kladné i záporné body

Kladné body budú súťažiaci získavať za:

 • efektívny spôsob dopravy do školy (pešo, bicyklom, kolobežkou, viac súťažiacich jedným autom, a pod.)*;
 • opraté triedne uteráčiky doručené hneď v pondelok po víkende, počas ktorého sa mali prať;
 • každú zubnú kefku, ktorú donesie do našej recyklačnej výzvy;
 • každých 5kg papiera, ktoré sa v triede počas zberu papiera vyzbierajú, resp. každé 1kg papiera, ktoré donesie jednotlivec zo ZUŠ;
 • správne separovanie v škole počas náhodných kontrol;
 • správne umývanie rúk počas náhodných kontrol;
 • cielené šetrenie elektrickou energiou počas náhodných kontrol;
 • fajn balenia školských desiat počas náhodných kontrol (krabičky namiesto igelitových vrecúšok a pod.)
 • zdokumentovanú upcykláciu, recykláciu, ochranu životného prostredia a pod. v rámci mimoškolských aktivít;
 • apod.

* Žiaci, ktorí bývajú v tesnej blízkosti školy a do školy dochádzajú pravidelne pešo/kolobežkou/bicyklom, môžu za efektívny spôsob dopravy do školy získať body maximálne 1x v týždni.

Záporné body budú súťažiaci získavať za:

 • nesprávne umývanie rúk počas náhodných kontrol;
 • návšteva toaliet len za účelom spláchnutia (teda bez ich použitia);
 • nešetrenie elektrickou energiou počas náhodných kontrol;
 • nesprávne separovanie počas náhodných kontrol;
 • vyhadzovanie jedla počas náhodných kontrol;
 • apod.

Náhodné kontroly budú prebiehať spravidla max 1x týždenne.

Výhercovia a odmeny

Za základnú školu sa stanú výhercami žiaci z tých dvoch tímov (tried), ktoré po ukončení súťaže budú mať najvyšší počet bodov v súťaži tímov. Za základnú umeleckú školu sa stanú výhercami dvaja žiaci, ktorí budú mať najvyšší počet bodov v súťaži jednotlivcov.

Odmenou pre všetkých bude výlet do Strediska environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Oľči do konca školského roka 2022/2023 a k tomu nejaké milé prekvapenie.

Záverečné ustanovenia

Za isté aktivity budú môcť súťažiaci získavať body iba od určitých učiteľov (napr. zber zubných kefiek, zber papiera, a pod.), ktorí budú vopred určení a súťažiacim prezentovaní.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu, či doplnenie pravidiel a výhry podľa aktuálnych možností strediska, v ktorom má výlet prebiehať.

Usporiadateľ súťaže sa zároveň zaväzuje, že udeľovanie bodov bude prebiehať férovo, bez snahy umelo prilepšiť niektorým tímom, či jednotlivcom. V prípade podozrenia na porušenie tohto záväzku usporiadateľ vykoná vyšetrenie podozrenia a v prípade preukázania pravdivosti tohto podozrenia aj nápravu skutkového stavu.

Za usporiadateľa sa pod toto podpisuje

PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., riaditeľka školy