Zápis detí do 1. ročníka CZŠ sv. Martina

Zápis detí do 1. ročníka CZŠ sv. Martina

Celý deň
15. apríla 2024 20. apríla 2024

Zápis do prvého ročníka v šk. roku 2024/2025 bude prebiehať v termínoch 15.4.2024 – 20.4.2024 v presne stanovených časoch (cez pracovný týždeň od 14:00-17:40, v sobotu od 8:30 do 12:30), pričom, prosíme, platí nasledovné:

 1. V termíne od 20.3.2024 do 5.4.2024 vyplňte elektronickú prihlášku na Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov (edupage.org).
 2. Po našom potvrdení prihlášky (možno až o deň-dva) Vám príde email so žiadosťou o rezerváciu termínu – rezervujte si  termín – deň a hodinu – osobného stretnutia.
 3. Na osobné stretnutie príďte 10 minút vopred, pričom si na čas strávený v našej škole rezervujte 60 minút (resp. 70 minút – ak rátame aj ten skorší príchod).
 4. Na osobné stretnutie si prineste rodný list dieťaťa (kópiu nepotrebujeme) a Vaše občianske preukazy. Ak prebehol test školskej zrelosti, doneste jeho výsledok. Podľa potreby doneste aj doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.
 5. Cieľom našich osobných stretnutí je:
  1. zistiť, či je dieťa školsky zrelé a pripravené;
  2. absolvovať rozhovor medzi Vami, rodičmi a vedením školy;
  3. kontrola údajov zadaných v prihláške;
  4. podpis prihlášky a čestného prehlásenia, v ktorom deklarujete svoj súhlas s katolíckym smerovaním školy.

Prijímať budeme 50 detí do dvoch tried. Nakoľko už teraz evidujeme veľký počet predškolákov, ktorých by ste Vy – zákonní zástupcovia – radi zapísali do našej školy a naše kapacity sú obmedzené, prosíme Vás, aby ste svoje dieťa určite zapísali i do iných základných škôl v okolí a vyhli sa tak zbytočným stresujúcim situáciám.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí máme zo zákona (č. 245/2008 Z. z.) povinnosť doručiť do 15.6.2024.

Mnohí sa pýtate, aké kritériá ovplyvnia prijatie Vášho dieťaťa do našej školy. Dieťa musí byť školsky zrelé, do 1.9.2024 musí dovŕšiť 6 rokov (resp. v prípade predčasného zaškolenia sa riadime podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z). Uvítame, ak bude mať Vaše dieťa potvrdené odborníkom, že je školsky zrelé (prosíme, naozaj správne – aj na základe posudkov odborníkov vyhodnoťte, či je dieťa do školy už pripravené, skutočnosť, že je „vysoké“ alebo „má na to vek (6 rokov pred septembrom)“ toto automaticky nezaručuje). Naša škola nie je spádová, preto trvalý pobyt nie je rozhodujúcim kritériom, ale vzhľadom k lokalite budú majoritu prijatých žiakov tvoriť práve deti z obce Hviezdoslavov.

Pri zápise od Vás okrem podpisu prihlášky budeme žiadať i podpis čestného prehlásenia, v ktorom prehlásite, že súhlasíte s katolíckym smerovaním školy vo výchove a vzdelávaní. V našej škole sa rímskokatolícke náboženstvo vyučuje povinne, žiakov vedieme k modlitbe, viere i láske k Bohu. To sa často prejaví i na jeho správaní doma a my veríme, že Vás takéto momenty potešia, nie naopak.

Žiakov v škole vyučujeme inovatívnymi metódami – písať sa učia fontom ComeniaScript (nie klasickým spojitým písmom, aké si zo školy mnohí pamätáme), matematiku vyučujeme Hejného metódou, žiaci majú od prvého ročníka angličtinu a informatiku. Od januára 2022 sme začali systematicky pracovať i na tzv. charakterovom vzdelávaní, a to cez rozvoj čností a sociálnych zručností. V septembri 2024 začíname s kurikulárnou reformou, a tiež so zmenou vyučovania čítania – žiakov budeme vyučovať metódou splývavého čítania, tzv. SFUMATO.

Nenašli ste tu, čo ste hľadali? Skúste si pozrieť náš FAQ, možno nájdete odpoveď i tam.

Aký by mal byť budúci prvák? Prečítajte si o tom viac v našom blogu.

 

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár