Milí rodičia,

ďakujeme za zápis Vašich detí do našej školy. V tejto chvíli je už prijímanie ďalších prihlášok ukončené.

Tešíme sa na osobné stretnutia v piatok a v sobotu – 8. a 9. apríla 2022! 🙂


Milí rodičia budúcich prváčikov,

ak chcete Vaše dieťa zapísať k nám do školy, postupujte, prosíme, podľa nasledujúcich inštrukcií:

  1. Vyplňte prihlášku. Prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne, pričom používajte dĺžne a mäkčene. Prihlášku netlačte, vytlačíme ju my a podpíšete ju na osobnom stretnutí. Prosíme Vás, aby ste prihlášku odoslali do 5.apríla 2022 (potrebujeme nejaký čas na spracovanie).
  2. Na osobnom stretnutí vyplníte a podpíšete aj čestné prehlásenie rodičov (bude to vyzerať takto). Ani to si, prosím, doma netlačte.
  3. Rezervujte si termín osobného stretnutia v tomto rezervačnom formulári, pričom osobné stretnutia budú prebiehať 8. (13,00-17,00) a 9. (9,00-13,00) apríla 2022.

Pri overení údajov na osobnom stretnutí je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení;
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu;
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2022);
  • potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti (platí len v prípade, ak zákonným zástupcom boli takéto potvrdenia na základe orientačných vyšetrení v materskej škole v predchádzajúcom čase vystavené, resp. v prípade, že máte záujem o predčasné zaškolenie Vášho dieťaťa)

V prípade, že počas osobného stretnutia jedného z našich pedagógov s Vašim dieťaťom nebude možné s istotou určiť, či je Vaše dieťa školsky spôsobilé a zrelé, požiadame Vás o dodatočné dodanie potvrdenia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Cirkevnej spojenej školy sv. Martina bude prijaté najneskôr 15.júna 2022, následne Vám bude doručené na adresu uvedenú v prihláške, resp. do Vašej elektronickej schránky (ak zadáte jej číslo v elektronickej prihláške).

Aký by mal byť budúci prvák? Prečítajte si o tom viac v našom blogu.


V školskom roku 2022/2023 plánujeme otvoriť dve triedy v prvom ročníku, a teda prijať spolu 48 žiakov.

Mnohí sa pýtate, aké kritériá ovplyvnia prijatie Vášho dieťaťa do našej školy. Nemáme stanovené žiadne presné kritériá, každé dieťa budeme posudzovať individuálne. Každopádne uvítame (no nie je to podmienkou), ak dieťa, ktoré k nám budete chcieť zapísať, prejde testom školskej zrelosti (ten sa často realizuje priamo v materských školách).