V nadväznosti na Zmluvu č. E4456 08U06666 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 24.11.2022, ktorá bola uzatvorená medzi poskytovateľom dotácie: Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01  Bratislava, IČO 30 796 491 a príjemcom dotácie: Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, 930 41  Hviezdoslavov, IČO 54 303 036 pre projekt s názvom We love NATURE! zverejňujeme nasledujúce zmluvy s dodávateľmi, ktorí boli vybraní procesom verejného obstarávania:

  • Zákazka Školský nábytok pre projekt „We love NATURE!“, 19.1.2023
  • Zákazka Výsadba stromov pre projekt „We love NATURE!“, 27.1.2023
  • Zákazka Nákup a dodanie výpočtovej techniky pre projekt „We love NATURE!“, 13.2.2023
  • Zákazka Koše na triedený odpad a nádrž na dažďovú vodu pre projekt „We love NATURE!“, 13.2.2023
  • Zákazka Zelená stena do učebne pre projekt „We love NATURE!“, 16.2.2023