Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Celý deň
6. mája 2024 7. mája 2024

Riaditeľka CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a so súhlasom zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vyhlasuje  pre  žiakov CZŠ  sv. Martina ako org. zložky CSŠ sv. Martina riaditeľské voľno počas dvoch dní, a to v pondelok a utorok, 6. a 7. mája 2024. Žiaci nastúpia do školy vo štvrtok 9.5.2024.

Vyučovanie v CZUŠ sv. Martina bude riadne prebiehať, individuálne hodiny ale môžu byť zrušené na základe iniciatívy zákonných zástupcov žiakov.

Dôvodom vyhlásenia riaditeľského voľna je vzdelávanie zamestnancov školy súvisiace s prechodom do kurikulárnej reformy, ktoré bude prebiehať počas celých dvoch dní.

Ďakujem za pochopenie.

PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.

CSŠ sv. Martina
Školská 1661/4
Hviezdoslavov, 93041

Pozrite si celý kalendár